CDT setkání

Ve dnech 11. – 12. listopadu 2010 proběhl 2.ročník setkání uživatelů %CDT v ČR

Místem konání se staly opět prostory hotelu Dělnického domu ve městě Odry.
Všechny prezentace z Odborného programu jsou dostupné na níže evedených odkazech:


 

 


 

 

Dne 10. listopadu 2009 proběhlo 1. setkání uživatelů %CDT v České Republice.

 

Místem konání se staly prostory hotelu Dělnického domu ve městě Odry.
Všechny prezentace z Odborného programu jsou dostupné níže:

Úvod do CDT

Kontrolní materiál pro %CDT

Bio-Rad %CDT kontrolní materál je určen k monitorování stability měření a k zabezpečení analytické spolehlivosti výsledků při stanovení %CDT v lidském séru za použití testů Bio-Rad %CDT by HPLC (195-6660).

CDT (karbohydrát-deficientní transferin) nejvíce specifický biochemický marker pro detekci nadměrného užití alkoholu a pro monitorování abstinence v průběhu léčby v porovnání s jinými markery např. gama-glutamyl transferasou (GGT), aspartát aminotransferázou (AST) nebo průměrným korpuskulárním objemem (MCV).

Transferin je glykoprotein vázající železo, skládající se z dvou polysacharidových řetězců větvených na variabilní množství negativně nabitých konců zbytky kyseliny sialové. Tyto negativně nabité kyseliny sialové umožňují separaci transferinu na několik izoforem. Železem saturovaný transferin může být separován do nejméně šesti izoforem, a-, mono-, di-, tri-, tetra- a pentasialo. Převládající izoformu tvoří tetrasialo, která reprezentuje okolo 80 % po saturaci železem, zatímco disialo izoforma normálně okolo 1 %. Relativní množství disialo izoformy roste po nadměrném pití ( 50 – 80 g etanolu/den) v období dvou nebo více týdnů.
Reagenční sada firmy Bio-Rad %CDT by HPLC měří relativní množství jednoduchých izoforem transferinu (např. disialotransferin) v poměru k celkovému množství transferinu jako procenta plochy pod píkem.

CDT chromatogramy

Příklady %CDR chromatogramů

 

Chromatogram vzorku s normálním %CDT (DST koncentrace = 1.01%)
  Chromatogram vzorku se zvýšeným %CDT. DST koncentrace = 6.35%. AST koncentrace = 2.03%.
 
Chromatogramy vzorků s vysokou hemolytickou hladinou. U %CDT by HPLC metody nebyl pozorován žádný významný vliv pro hemolytické hladiny do 0,5 %. Vyšší hemolytické hladiny zvyšují významně baselinu kvůli dalším elučním komponentám za "pentasialo“ píkem, takže interferují se stanovením % CDT!!
  Chromatogram BC varianty. U BC-heterozygotního transferinu ko-eluuje DST pík B-formy s TriST píkem C-formy a TriST pík B formy se překrývá s TetraST píkem C-formy.
   

Atypicke chromatogramy

 

Termék & Információ keresése

CDT kontakty

V případě dotazů se můžete obrátit na:


náš Bio-Rad Team či emailem na adresu:

cz@bio-rad.com


 

Prihlášení / Registrace

Prihlášení / Registrace